RŪGTS! Līgums par Nomas priekšmetu nomu

1. IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS pieņem nomas lietošanā uz laiku dekorācijas un/vai inventāru, turpmāk Nomas priekšmeti, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

2. Nomas priekšmetu nodošana Nomniekam notiek, pusēm parakstot pieņemšanas nodošanas aktu, turpmāk Akts, kurā tiek uzskaitīti Nomas priekšmeti, Vērtība, Nomas maksa, Nomas termiņš. Akts pēc tā parakstīšanas kļūst par Līguma pielikumu un tā neatņemamu sastāvdaļu.

3. NOMNIEKAM ir pienākums apmaksāt:
– 100% Nomas maksu. Pēc Nomas maksas saņemšanas IZNOMĀTĀJS nodrošina preces vai preču rezervāciju uz NOMNIEKA norādītajiem datumiem.
– Drošības naudu 50% apmērā no Nomas preču vērtības.

4. IZNOMĀTĀJA pienākums ir nodot vai piegādāt NOMNIEKAM Nomas priekšmetus norunātajā laikā un vietā.

5. Pēc Nomas priekšmetu atgriešanas, ja netiek konstatēti Nomas priekšmetu bojājumi, IZNOMĀTĀJS saskaņā ar šo Līgumu atmaksā Drošības naudu NOMNIEKAM 5 (piecu) darba dienu laikā.

6. NOMNIEKS ir tiesīgs atteikties no Nomas priekšmetiem vēlākais 7 dienas pirms nomas datuma, nosūtot rakstisku iesniegumu uz IZNOMĀTĀJA epastu info@rugts.lv. Ja NOMNIEKS atsakās no Nomas priekšmetiem vēlāk par 7 dienām līdz nomas datumam, IZNOMĀTĀJAM ir tiesības kā kompensāciju paturēt Nomas maksu. Ja NOMNIEKS atsakās no Nomas priekšmetiem pēc to piegādes uzsākšanas, IZNOMĀTĀJAM ir tiesības kā kompensāciju paturēt Nomas maksu 100% apmērā.

7. NOMNIEKAM ir pienākums Nomas priekšmetus lietot ar krietna saimnieka rūpīgumu, izmantot tikai to paredzētajam nolūkam un funkcijai, precīzi ievērojot to lietošanas, kopšanas, glabāšanas un transportēšanas instrukcijās noteikto, bet gadījumos, ja instrukcijas nav, tad vadoties pēc principa, lai Nomas priekšmeti tiktu lietoti, tīrīti, uzglabāti un transportēti tādā veidā, lai saglabātu to funkcionalitati, nepieļautu bojāšanu vai bojāeju un vērtības samazināšanu.

8. NOMNIEKS ir pilnībā materiāli atbildīgs par saņemto Nomas priekšmetu zudumu vai bojāšanos pilnā Nomas priekšmetu vērtības apmērā, turklāt uz viņu gulstas visi nejaušības riski.

9. NOMNIEKS nav tiesīgs Nomas priekšmetu tālāk nodot, pārdot, dāvināt, ieķīlāt, izjaukt, izkomplektēt vai iznomāt vai kā citādi nodot trešajām personām.

10. Ja nav atrunāts citādi, NOMNIEKAM ir pienākums atgriezt Nomas priekšmetus ne vēlāk kā nomas termiņa pēdējā dienā līdz plkst.17.00, nogādājot tos IZNOMĀTĀJA noliktavā. Nomas priekšmetiem jābūt tādā pašā stāvoklī un iepakojumā, kādā tie tika nodoti. Ja Aktā nav īpaši atrunāts, tiek uzskatīts, ka visi Nomas priekšmeti bija darba kārtībā, tīri, bez bojājumiem, pilnā komplektācijā un iepakojumā.

11. NOMNIEKS ir tiesīgs pagarināt Nomas termiņu. Par nomas laika pagarināšanu NOMNIEKAM jāinformē IZNOMĀTĀJS līdz Nomas Pasūtījumā noteiktās Nomas priekšmetu atgriešanas dienas plkst. 17:00, pretējā gadījumā nomas maksa par papildus nomas dienām NOMNIEKAM jāapmaksā divkāršā apmērā.

12. Ja NOMNIEKS atgriež Nomas priekšmetu tādā stāvoklī, ka tas vairs nav izmantojams tā paredzētajam mērķiem, ir bojāts, izjaukts, izkomplektēts vai zaudējis vizuālo izskatu, NOMNIEKS pilnā mērā atlīdzina IZNOMĀTĀJAM radītos zaudējumus saskaņā ar priekšmeta vērtību. Atlīdzība tiek ieturēta no iemaksātās Drošības naudas vai, ja tā nesedz bojāto priekšmetu vērtību, NOMNIEKAM ir pienākums piemaksāt vērtības starpību.

13. Portāla Rugts.lv Nomas noteikumi ar katru NOMNIEKU stājas spēkā ar brīdi, kad NOMNIEKS  ir veicis Nomas preču rezervāciju un apmaksājis Nomas maksu. Ja tiek parakstīts Līgums, tas stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 12 mēnešus no parakstīšanas brīža. Ja nevienai no pusēm nav iebildumu, Līgums tiek automātiski pagarināts uz katru nākošo kalendāro gadu, paliekot spēkā visiem Līguma noteikumiem.

14. Strīdi starp pusēm, kurus nav iespējams atrisināt pārrunu un vienošanās ceļā, tiek izšķirti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

15.  IZNOMĀTĀJAM ir tiesības jebkurā brīdī ieviest izmaiņas šajos noteikumos un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas www.rugts.lv.